Informacja

Uprawnienia kupującego w przypadku kupna samochodu z ukrytymi wadami.


Zakup pojazdu na rynku wtórnym jest powszechną praktyką, bowiem mało kto może sobie pozwolić na kupno nowego samochodu w salonie, dlatego też komisy samochodowe, jak i prywatnych sprzedawców, można spotkać praktycznie na każdym kroku. Nabycie używanego pojazdu zawsze jednak wiąże się z ryzykiem, gdyż pomimo licznych zapewnień ze strony sprzedawcy, że auto jest sprawne, zadbane i że z ciężkim sercem musi je sprzedać, samochody te bardzo często posiadają ukryte wady, które ujawniają się dopiero po kilku miesiącach użytkowania, co więc w takiej sytuacji może zrobić kupujący?

Odpowiedź na powyższe pytanie znajdziemy w przepisach Kodeksu cywilnego stanowiących o rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jednakże, aby prawidłowo określić roszczenia przysługujące nabywcy wadliwego pojazdu, należy poprawnie oznaczyć strony zawartej umowy, gdyż ustawodawca odmiennie ukształtował pozycję osoby, która nabyła samochód od przedsiębiorcy oraz osoby, która kupiła samochód od drugiej osoby fizycznej.

W przypadku nabycia samochodu od drugiej osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, pamiętać należy, że ustawodawca pozbawił takiego kupującego statusu konsumenta, a więc mamy wówczas do czynienia z kupującym nie będącym konsumentem. Taki kupujący oczywiście nie zostaje pozbawiony ochrony z tytułu rękojmi, jednakże ochrona ta jest nieco ograniczona w stosunku do ochrony zapewnianej konsumentowi, a więc osobie, która samochód kupiła od przedsiębiorcy.

Ochrona z tytułu rękojmi przysługuje w każdym wypadku, jednakże strony zawierające umowę mogą tę odpowiedzialność rozszerzyć, ograniczyć bądź wyłączyć, dlatego warto uważnie przeczytać umowę przed jej podpisaniem. Ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności nie będzie jednak skuteczne w stosunku do wad, które sprzedawca podstępnie zataił, zatem nawet jeśli w umowie odpowiedzialność z tytułu rękojmi została wyłączona, to nie wyklucza to powołanie się na nią, gdy wada w rzeczy sprzedanej była ukryta i sprzedawca o niej wiedział. W związku z powyższym, kupującemu nie będącemu konsumentem, w przypadku nabycia pojazdu, który posiadał wadę ukryta, przysługuje roszczenie o obniżenie ceny lub prawo odstąpienia od zawartej umowy.

Kupiłeś samochód z wadą ukrytą – chcesz się go pozbyć jak najszybciej wypełnij formularz wyceny Online na naszej stronie. Dokładnie opisz stan samochodu oraz jego wady – postaramy się przygotować korzystną ofertę kupna tego samochodu. Pamiętaj kupujemy każdego rodzaju samochody jednak nie starsze niż 13 lat

Sprzedawca może jednak uchylić się od spełnienia zgłoszonego przez kupującego żądania, jeżeli niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. W takiej sytuacji najprościej jest więc wysłać do sprzedawcy pismo w którym wezwiemy go do usunięcia wady lub do wymiany na rzecz wolną od wad w terminie np. 15 dni, z jednoczesnym wskazaniem, iż upływ wskazanego terminu skutkować będzie żądaniem obniżenia ceny lub odstąpieniem od umowy. Jeśli natomiast sprzedawca wadę usunął lub rzecz wymienił, jednakże rzecz nadal posiada wady, lub gdy sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, wówczas sprzedawcy nie przysługuje możliwość kolejnego naprawiania wadliwej rzeczy lub jej wymiana, lecz powinien spełnić żądanie kupującego o obniżeniu ceny bądź o odstąpieniu od umowy.

Jak już zostało powyżej wskazane, osoba kupująca samochód od przedsiębiorcy, staje się na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego konsumentem. Katalog uprawnień konsumenta w przypadku nabycia pojazdu z wadami ukrytymi zawiera te same rozwiązania, które odnoszą się do kupującego nie będącego konsumentem, a ponadto został rozszerzony poprzez dodatkowe uprawnienia, które przysługują tylko konsumentowi. Przede wszystkim podkreślić należy, iż jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych, a zatem możliwość umownej modyfikacji tej odpowiedzialności ogranicza się jedynie do jej rozszerzenia. Ponadto, jeśli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady.

Superautomarket.pl to największy skup aut w Polsce. Posiadamy oddziały na terenie Wrocławia, Warszawy, Sopotu, Poznania, Bydgoszczy, Krakowa oraz Katowic. Kupujemy każdy rodzaj aut także samochody luksusowe

Konsument może zatem sam zdecydować w jaki sposób sprzedawca ma wadę usunąć, istotne jednak jest aby doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez konsumenta było możliwe i aby nie wymagało nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez sprzedawcę. Najistotniejszym jednak zapisem jest, iż jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. Ustawodawca we wskazanej sytuacji stworzył więc fikcję prawną, która bardzo mocno chroni konsumenta przed opieszałością sprzedającego.

Kupiłeś samochód którego nie chcesz pozbądź się problemu już dziś – skontaktuj się z nami!

Skorzystanie z ochrony jaką gwarantuje rękojmia, możliwe jest jednak tylko wtedy, gdy roszczenie z tego tytułu zostanie wysunięte w odpowiednim terminie. Sprzedawca odpowiada bowiem z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Jeżeli natomiast kupującym jest konsument, a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej jednak niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu. Roszczenie o obniżenie ceny, odstąpienie od umowy, usunięcie wady, a także o wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad, co do zasady przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jednak, jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

Uprawnienia kupującego w przypadku kupna samochodu z ukrytymi wadami.
Oceń ten artykuł


Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *