Poradnik Kierowcow

Sprzedajesz auto z wadami ukrytymi? Zobacz jakie uprawnienia ma kupujący.


Handel używanymi samochodami ciągle ma się bardzo dobrze, gdyż na kupno nowego modelu bezpośrednio w salonie nadal niewiele osób może sobie pozwolić. Sprzedając używany pojazd liczyć się trzeba jednakże z tym, że może on posiadać wady, które nie są na pierwszy rzut oka widoczne, a więc tzw. wady ukryte. Wady ukryte spędzają więc sen z powiek przede wszystkim sprzedającemu pojazd, gdyż ustawodawca wyposażył kupującego w szereg uprawnień, które chronią jego interesy naruszone kupnem samochodu z wadami, a które zobowiązują sprzedawcę do dostarczenia pojazdu bez wad, bądź anulowania dokonanej transakcji.

Na gruncie Kodeksu cywilnego osoba, która kupiła pojazd mający wady ukryte może dochodzić swych praw na podstawie rękojmi. Wskazana instytucja stanowi bowiem, iż sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną. Wada fizyczna polega zaś na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, i w szczególności wskazuje się, że rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, bądź, gdy rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

W sytuacji więc, gdy w pojeździe ujawni się wada, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy. Powyższe uprawnienie ograniczone jest jednak względem kupującego, gdy sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Pamiętać jednak należy, iż wskazane ograniczenie jest jednorazowe, co oznacza, że jeżeli rzecz była już wymieniana lub naprawiana przez sprzedawcę, albo gdy sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, wówczas oświadczenie kupującego o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy staje się skuteczne i sprzedawca ma obowiązek wysuwane roszczenie spełnić.

Twoje auto nie jest w idealnym stanie, miało naprawy blacharskie, wymaga napraw ?

Sprzedaj je od ręki w SUPERAUTOMARKET.PL 

Największym skupie aut za gotówkę w Polsce

[kupujemy wszystkie auta z roczników 2005-2017]

WYPEŁNIJ FORMULARZ – ZOBACZ ILE ZAPŁACIMY ZA TWÓJ SAMOCHÓD

Jeżeli jednak kupującym jest konsument, a więc osoba, która nabywa towar na własny użytek, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Wskazane uprawnienie również jednakże zostało ograniczone, wówczas, gdy doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów należy uwzględnić wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Ponadto, kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Jak zostało powyżej wskazane, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca w takiej sytuacji ma więc  obowiązek wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub wadę usunąć w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Jednakże, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów, wówczas sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego. Ponadto, jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, kupujący może żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez sprzedawcę kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy. Sprzedawca może jednakże odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupującym jest konsument, może on żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

W sytuacji, gdy kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, sprzedawca ma obowiązek ustosunkowania się do wysuniętych przez kupującego żądań w terminie czternastu dni, niezachowanie wskazanego terminu skutkuje bowiem uznaniem żądania za uzasadnione. Pamiętać ponadto należy, iż jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Sprzedawca jest jednak zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, w sytuacji, gdy kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Jeżeli jednak z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać dodatkowo naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów.

Sprzedajesz auto z wadami ukrytymi? Zobacz jakie uprawnienia ma kupujący.
Oceń ten artykuł


Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *