Informacja

Skutki niepłacenia rat leasingowych w terminie – SKUP AUT POLEASINGOWYCH


Umowa leasingu jest jedną z umów nazwanych, która została uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego i polega ona na tym, że finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Innymi słowy, w ramach leasingu jedna ze stron umowy, a więc finansujący, zwany też leasingodawcą, przekazuje drugiej stronie, korzystającemu- leasingobiorcy, prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty- raty leasingowe.

Umowa leasingu pozwala więc leasingobiorcy na korzystanie z rzeczy przy niewielkim udziale własnego kapitału, a ponadto umożliwia rozliczanie podatku VAT z tego tytułu, ważne jednakże jest, aby leasingobiorca uiszczał w terminie raty leasingowe, gdyż zaleganie z ich płatnościami może doprowadzić do rozwiązania umowy leasingu.

Kwestię zwłoki w płatnościach rat leasingowych również regulują przepisy Kodeksu cywilnego, które w tym względzie stanowią, iż jeżeli leasingobiorca dopuszcza się zwłoki z zapłatą co najmniej jednej raty, leasingodawca powinien wyznaczyć na piśmie leasingobiorcy odpowiedni termin dodatkowy do zapłacenia zaległości z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym.

Jeśli więc leasingobiorca spóźnia się z płatnościami, wówczas umowa leasingu nie może zostać zerwana przez leasingodawcę natychmiast, np. trzy dni po upływie płatności, gdyż przed wypowiedzeniem umowy z powodu zalegania z uiszczaniem rat, leasingodawca musi wezwać, pisemnie, leasingobiorcę do przekazania zaległych należności, wyznaczając mu na dokonanie tej czynności dodatkowy termin.

NIE CHCESZ SPŁACAĆ DALEJ LEASINGU?, CHCESZ SPRZEDAĆ SAMOCHÓD PODCZAS LEASINGU?, GROZI CI ZERWANIE UMOWY LEASINGU?  ZAKOŃCZYŁ SIĘ LEASING

https://superautomarket.pl/

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI – ZAPROPONUJEMY KORZYSTNE ROZWIĄZANIE! PRZEJMUJEMY LEASINGI, ODKUPUJEMY AUTA W LEASINGU LUB ZARAZ PO LEASINGU BEZ KONIECZNOŚCI PRZEREJESTROWANIA

Uiszczenie zaległej raty w wyznaczonym przez leasingodawcę terminie powoduje zaś, że leasingodawca nie może wypowiedzieć umowy leasingu z powodu zaległości.

Istotne jest, że omówione powyżej regulacje nie mogą zostać w umowie leasingu ograniczone, a więc nieważny będzie zapis stanowiący, że np. leasingodawca może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zalegania przez leasingobiorcę z płatnością raty, bez konieczności wezwania go na piśmie do uiszczenia zaległości. Nie ma natomiast przeszkód, aby umowa leasingu zawierała rozwiązania bardziej korzystne dla leasingobiorcy niż te wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego.

W sytuacji, gdy dochodzi do wypowiedzenia umowy leasingu przez leasingodawcę na skutek okoliczności, za które leasingobiorca ponosi odpowiedzialność, a więc np. z powodu nieterminowego uiszczania rat leasingowych, leasingodawca może żądać od leasingobiorcy natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie, a niezapłaconych jeszcze rat, pomniejszonych o korzyści, jakie leasingodawca uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i rozwiązania umowy leasingu.

Roszczenie, które przysługuje leasingodawcy z powodu zerwania umowy z winy leasingobiorcy ma więc zawsze charakter pieniężny, jednakże żeby prawidłowo określić jego wysokość, w pierwszej kolejności należy zsumować wszystkie przewidziane w umowie, a niezapłacone jeszcze raty, a następnie należy kwotę tę pomniejszyć o sumę korzyści, które uzyskał leasingodawca z powodu przedterminowej zapłaty rat w następstwie rozwiązania umowy leasingu.

Pamiętać jednakże należy, iż obowiązek pomniejszenia wysokości przewidzianych w umowie leasingu, a niezapłaconych rat o korzyści, jakie leasingodawca uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i rozwiązaniem umowy, nie obejmuje rat wymagalnych przed rozwiązaniem umowy.

Zgodnie zaś z ugruntowanym orzecznictwem sądowym, korzyści leasingodawcy o które powinno zostać pomniejszone roszczenie względem leasingobiorcy z tytułu zerwania umowy leasingu, obejmuje np. kwotę uzyskaną ze sprzedaży przedmiotu leasingu. Sąd Najwyższy, m.in. w wyroku z dnia 12 grudnia 2013 r., sygn. akt: V CSK 566/12, trafnie bowiem uznał, iż w razie tzw. sprzedaży poleasingowej uzyskanie korzyści należy wiązać z realnie powstałym, a nie tylko możliwym do uzyskania dochodem z rzeczy, a więc przede wszystkim – z uzyskaną przez leasingodawcę ceną sprzedaży.

Wskazane powyżej regulacje przede wszystkim mają na celu zabezpieczenie interesu leasingodawcy w sposób odpowiadający wykonaniu umowy, ponieważ do wygaśnięcia umowy dochodzi z przyczyn objętych odpowiedzialnością leasingobiorcy, jednakże jeśli to zerwania umowy dojdzie już pod koniec okresu jej trwania, to niewątpliwie najbardziej „pokrzywdzonym” zostanie leasingobiorca, który nie tylko nie będzie mógł odkupić przedmiotu leasingu od leasingodawcy, lecz jednocześnie straci środki, które przeznaczył na spłatę kolejnych rat.

Jak zostało powyżej wskazane, przepisy co prawda przewidują możliwość pomniejszenia kwoty zaległych rat o korzyści jakie odniósł leasingodawca z powodu zerwania umowy, jeśli jednak suma zaległych rat opiewa na kwotę 5 000 zł, a leasingodawca przedmiot leasingu sprzedał za 35 000 zł, to co prawda leasingobiorca nie będzie musiał płacić owych 5 000 zł, jednakże nie przysługuje mu żadne inne roszczenie, np. o zapłatę pozostałych 30 000 zł z tytułu wcześniej zapłaconych rat.

PROWADZIMY SKUP AUT POLEASINGOWYCH ( PO LEASINGU ) – ZAKOŃCZYŁ CI SIĘ LEASING ? SPRZEDAJ NAM SAMOCHÓD OD RĘKI ZA GOTÓWKĘ – SPRAWDŹ ILE ZAPŁACIMY ZA TWÓJ SAMOCHÓD ZA POMOCĄ FORMULARZA

BEZPŁATNA WYCENA ONLINE 24H/7DNI

Pamiętać jednakże należy, że strony umowy leasingu mogą kwestię wzajemnych rozliczeń po zerwaniu umowy odmiennie, bardziej korzystnie dla leasingobiorcy, uregulować właśnie w umowie. Zgodnie bowiem ze stanowiskiem zaprezentowanym przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny, w wyroku z dnia 29 kwietnia 2013 r., sygn. akt: I ACa 1428/12, „Przepis art. 70915 KC nie mający charakteru bezwzględnie obowiązującego nie pozbawia stron prawa do umownego określenia zasad rozliczenia umowy leasingu po jej rozwiązaniu, a więc i umownego doprecyzowania dyspozycji ww. przepisu, czyli wprowadzenia do umowy takich postanowień regulujących zasady rozliczenia umowy, które nie wynikają z treści tego przepisu”, przed podpisaniem umowy leasingu warto zatem dokładnie sprawdzić i ewentualnie negocjować jej treść.

Skutki niepłacenia rat leasingowych w terminie – SKUP AUT POLEASINGOWYCH
Oceń ten artykuł


Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *