Informacja

Pożyczka pod zastaw samochodu – na czym polega zastaw?


Pożyczki o niskich kwotach zwykle nie są zabezpieczane, jednakże jeśli kwota jest znaczna to oczywiste jest, że pożyczkodawca będzie chciał uzyskać zabezpieczenie swojej wierzytelności, gdyż w ciągu kilkuletniego okresu spłaty pożyczki mogą zaistnieć różne okoliczności i dłużnik nawet wbrew swej woli i nie ze swojej winy, nie będzie w stanie spłacić długu.

Pożyczkodawca może udzieloną pożyczkę zabezpieczyć w różnoraki sposób, przepisy bowiem przewidują w tym względzie kilka możliwości, jak np. zabezpieczenie w formie weksla, poręczenia czy ustanowienia hipoteki. Bardzo często stosowanym zabezpieczeniem jest również udzielenie pożyczki pod zastaw określonej rzeczy ruchomej, np. samochodu, która może nastąpić poprzez ustanowienie jednej z kilku możliwych form zabezpieczenia.

Udzielona pożyczka może zostać zabezpieczona przede wszystkim poprzez ustanowienie zastawu. Zastaw polega na zabezpieczeniu oznaczonej wierzytelności poprzez obciążenie rzeczy ruchomej prawem, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy bez względu na to czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy.

W praktyce zastaw oznacza zatem, że jeśli został on ustanowiony na samochodzie to w przypadku braku spłaty pożyczki, samochód taki zostaje sprzedany, aby kwotą uzyskaną z jego sprzedaży uregulować dług. Co do zasady, do ustanowienia zastawu potrzebna jest umowa między właścicielem, a wierzycielem oraz wydanie rzeczy wierzycielowi albo osobie trzeciej, na którą strony się zgodziły.

Jeśli jednak rzeczy mające być przedmiotem zastawu pozostawione zostają w dzierżeniu wierzyciela, wówczas zastaw powstaje przez zawarcie samej umowy, bez konieczności wydania wierzycielowi jego przedmiotu. Pamiętać również należy, iż zastaw zabezpiecza także roszczenia o odsetki za trzy ostatnie lata przed zbyciem rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym, przyznane koszty postępowania w wysokości nieprzekraczającej dziesiątej części kapitału oraz inne roszczenia o świadczenia uboczne, w szczególności roszczenie o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania oraz o zwrot nakładów na rzecz.

Nie wiesz czy będziesz w stanie spłacić pożyczkę terminowo, nie ryzykuj brania pożyczek  pod bardzo wysokie ( czasami ukryte na pierwszy rzut oka oprocentowanie ) . Po prostu sprzedaj auto za uczciwą kwotę – sprawdź ofertę naszego autokomisu i ile możesz uzyskać za swój samochód od ręki 

BEZPŁATNA WYCENA AUT – SUPERAUTOMARKET.PL

Ustanowienie zabezpieczenia spłaty pożyczki może nastąpić również poprzez zastaw rejestrowy, który jest jakby kwalifikowaną formą zwykłego zastawu. Przedmiotem zastawu rejestrowego mogą być rzeczy ruchome i zbywalne prawa majątkowe, zastawu rejestrowego nie można więc ustanowić np. na nieruchomości, gdyż ku temu służy jedynie hipoteka.

Tak jak w przypadku zastawu zwykłego, wierzytelność zabezpieczona zastawem rejestrowym podlega zaspokojeniu z przedmiotu tego zastawu z pierwszeństwem przed innymi wierzytelnościami, lecz także umowa zastawnicza może przewidywać zaspokojenie zastawnika przez przejęcie przez niego na własność przedmiotu zastawu rejestrowego. Rzecz obciążona zastawem rejestrowym mogą oczywiście pozostać w posiadaniu pożyczkobiorcy.

Zastaw rejestrowy różni się od zastawu zwykłego przede wszystkim tym, że do jego ustanowienia wymagana jest nie tylko umowa o ustanowienie zastawu zawarta pomiędzy pożyczkodawcą, a pożyczkobiorcą, lecz również dokonanie odpowiedniego wpisu do rejestru zastawów, który prowadzony jest przez właściwy sąd. Popularną formą zabezpieczenia wierzytelności jest również zawarcie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, mimo iż umowa ta nie została uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego.

Zabezpieczenie na podstawie wskazanej umowy polega na zobowiązaniu się pożyczkobiorcy do przeniesienia własności określonej rzeczy na pożyczkodawcę w celu zaspokojenia jego roszczenia, zaś pożyczkodawca zobowiązuje się do zwrotnego przeniesienia przedmiotu przewłaszczenia na pożyczkobiorcę, jeżeli ten dokona zwrotu pożyczki.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ TAKŻE:

Ile naprawdę kosztuje pożyczka pod zastaw auta?

Jeśli więc przedmiotem umowy przewłaszczenia jest samochód, to z chwilą zawarcia tej umowy jego własność zostaje przeniesiona na pożyczkodawcę, natomiast w przypadku spłaty pożyczki, pożyczkodawca ma obowiązek przenieść z powrotem na pożyczkobiorcę własność tego pojazdu.

W praktyce, strony decydując się na taką formę zabezpieczenia zawierają odrębną umowę w tym zakresie. Zabezpieczenie spłaty pożyczki nastąpić może również poprzez zawarcie pomiędzy pożyczkodawcą, a pożyczkobiorcą umowy przedwstępnej przeniesienia własności ruchomości.

Na podstawie takiej umowy, pożyczkobiorca zobowiązuje się do zawarcia umowy przyrzeczonej, która przenosić będzie na pożyczkodawcę własność określonej rzeczy, jeśli pożyczkobiorca nie wywiąże się ze zobowiązania i nie dokona spłaty pożyczki. W takim więc przypadku, jeśli pożyczkobiorca będzie zalegać ze spłatą długu, będzie on wówczas zobowiązany do zawarcia umowy na podstawie której przeniesiona zostanie na pożyczkodawcę własność określonej rzeczy, a pożyczkodawcy przysługuje w tym zakresie żądanie zawarcia takiej umowy przyrzeczonej.

Pożyczka pod zastaw samochodu – na czym polega zastaw?
Oceń ten artykuł


Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *