Informacja

Powypadkowy samochód – co grozi sprzedawcy jeśli zatai ten fakt?


Samochodów dostępnych na rynku wtórnym jest bardzo dużo i konkurencja również jest spora, żeby więc szybko sprzedać pojazd i na nim zarobić, sprzedawcy najczęściej przedstawiają swoje samochody w jak najlepszym świetle, zupełnie pomijając, lub w najlepszym wypadku minimalizując, wszelkie mankamenty.

Wskazane praktyki, choć niestety powszechne, powodują, że większość właścicieli, którzy sprzedają swoje cztery kółka, wcale nie uważają, że takim zachowaniem naruszają powszechnie przyjęte standardy, a tym bardziej prawo, gdyż z uwagi, że „wszyscy tak robią”, to czują się bezkarni, a że również nie rzadko sami kupujący nie wiedzą jakie przysługują im uprawnienia względem nieuczciwego sprzedawcy, więc wskazane praktyki już na stałe zagościły u rodzimych sprzedawców samochodów.

Pamiętać jednak należy, iż sprzedaż samochodu w stanie, który nie odpowiada zapewnieniom sprzedawcy, powoduje, że osobie, która kupiła pojazd przysługuje w związku z tym faktem szereg roszczeń, warto więc wiedzieć jakie ustawodawca konsekwencje przewidział dla nieuczciwych sprzedawców, gdyż wcześniej czy później dociekliwy kupujący może się trafić.

Na gruncie obecnie obowiązujących uregulowań, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną, wówczas sprzedawca odpowiada względem kupującego na zasadzie rękojmi. Wada fizyczna rzeczy zaistnieje wówczas, gdy np. rzecz sprzedana jest niezgodna z zawartą umową, a więc gdy rzecz nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia.

W przypadku sprzedaży samochodu za jego wadę fizyczną uznać więc będzie można fakt, że samochód uległ wcześniej wypadkowi i w związku z tym powstały uszkodzenia, które powodują, że pojazdem nie da się bezpiecznie jeździć. Oczywiście w sytuacji, gdy sprzedawca uprzedził kupującego w chwili zawarcia umowy, iż samochód jest powypadkowy, wówczas jego odpowiedzialność z tytułu rękojmi zostanie wyłączona, jeśli jednak ten fakt sprzedawca przemilczy to jego odpowiedzialność za wadę będzie pełna.

Powyższe doskonale obrazuje wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 2005 r., sygn. akt: II CK 673/04, w którym Sąd wskazał, iż „jeżeli sprzedawca uszkodzonego samochodu zapewniał, że ma on sprawny silnik, co okazało się nieprawdą, to ponosi tego ryzyko, czyli koszty naprawy. Nie może jednak płacić odszkodowania za uszkodzone elementy, o których kupujący wiedział. Dlatego w omawianej sprawie nie może ponosić kosztów naprawy blacharki mercedesa po wypadku, bo w takim stanie kupujący odebrał samochód”.

SKUP AUT SUPERAUTOMARKET.PL 

Kupujemy samochody także powypadkowe, po naprawach blacharskich oraz oczywiście auta zadbane i w pełni sprawne

SPRAWDŹ JUŻ TERAZ CENĘ JAKĄ ZAPŁACIMY ZA TWOJE AUTO

>> BEZPŁATNA WYCENA SUPERAUTOMARKET (kliknij) <<

sprzedaj swoje auto już dziś – szybko, bezpiecznie i bez nerwów! 

Kupujący w razie wykrycia wad w pojeździe może więc złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wadę usunie. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.

Pamiętać jednak należy, iż kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Sprzedawca jest obowiązany usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego, może on jednakże odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

Strony umowy mogą co do zasady odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli jednak kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest jednak bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym, a więc jeśli sprzedawca zapewniał kupującego, że samochód nie uległ wypadkowi tylko dlatego, żeby go szybciej i drożej sprzedać, to wtedy, jeśli nawet w umowie znajdzie się zapis ograniczający roszczenia z tytułu rękojmi, to będzie on nieskuteczny i kupujący będzie mógł skorzystać z rękojmi na zasadach ogólnych.

Sprzedaż samochodu powypadkowego i celowe zatajenie tego faktu przed kupującym może również po stronie sprzedawcy rodzić odpowiedzialność karną. Zgodnie bowiem z przepisami  Kodeksu karnego, kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Powypadkowy samochód – co grozi sprzedawcy jeśli zatai ten fakt?
Ocena: 4.5/5, Ilość: 2


Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *