Informacja

Odpowiedzialność autoserwisu za źle wykonaną naprawę samochodu.


Skomplikowana naprawa samochodu może stanowić dla mechanika nie lada wyzwanie, jednakże niezależnie od tego jak trudne jest przywrócenie pojazdowi sprawności, mechanik winien dołożyć wszelkich starań, aby naprawa była efektywna, gdyż za złe przeprowadzenie naprawy mechanik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

Oddanie samochodu do warsztatu w celu jego naprawy odbywa się w oparciu o umowę o dzieło. Zgodnie bowiem z przepisami Kodeksu cywilnego, przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia, czyli warsztat zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego pojazdu, a jego właściciel do uiszczenia wynagrodzenia za dokonane czynności.

W przepisach regulujących umowę o dzieło znajdziemy ponadto także zapisy, które stanowią o odpowiedzialności w przypadku wadliwego wykonania dzieła, zgodnie z którymi do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży. Jeżeli jednak zamawiającemu udzielono gwarancji na wykonane dzieło, przepisy o gwarancji przy sprzedaży stosuje się odpowiednio. Pamiętać jednak należy, iż odpowiedzialność przyjmującego zamówienie, czyli warsztatu, jest wyłączona, jeżeli wada dzieła powstała z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez zamawiającego, z czym będziemy mieć do czynienie np. w przypadku, gdy to sam właściciel pojazdu dostarczy mechanikowi części konieczne do naprawy, a rola mechanika ograniczy się tylko do ich zamontowania.

Przenosząc się natomiast na grunt przepisów dotyczących rękojmi przy sprzedaży wskazać należy, iż jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany na rzecz wolną od wad albo usunięcia wady, a sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego, co oznacza, że w przypadku wadliwie przeprowadzonej naprawy samochodu w warsztacie, właściciel pojazdu może żądać usunięcia wady przez mechanika. Właściciel samochodu może również w takim przypadku złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że mechanik niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Wskazane ograniczenie nie ma jednak zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez mechanika albo mechanik nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

W praktyce wygląda to zatem tak, że jeżeli właściciel pojazdu zauważy, iż naprawa została źle przeprowadzona, wówczas najpierw powinien wezwać mechanika do usunięcia wadliwie wykonanej czynności, wyznaczając na dokonanie naprawy odpowiedni termin, którego bezskuteczny upływ skutkować będzie żądaniem obniżenia ceny bądź odstąpieniem od umowy.

Nie chcesz naprawiać swojego samochodu? Chcesz sprzedać auto od ręki za gotówkę? Skontaktuj się z nami Superautomarket.pl to największy skup aut w Polsce prowadzący odkup samochodów za gotówkę na terenie całego kraju. Wypełnij już teraz formularz WYCENY ONLINE i sprawdź w jakiej cenie możemy odkupić Twój samochód od ręki 

Warsztat w takim przypadku może jednak odmówić zadośćuczynieniu żądaniu zgłoszonemu przez klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez niego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Pamiętać również należy, iż właściciel pojazdu nie może odstąpić od umowy z warsztatem, jeżeli zgłaszana wada w naprawie jest nieistotna, wskazane uprawnienie przysługuje bowiem tylko wtedy, gdy wada jest istotna.

Rozstrzygając czy w danym przypadku zachodzi wada istotna, pomocny będzie wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2004 r., sygn. akt: II CK 388/03, w którym Sąd stwierdził, że „dla stwierdzenia czy wada spełnia przesłankę istotności, podstawowe znaczenie mają przede wszystkim odpowiednie oczekiwania nabywcy rzeczy związane z jej funkcjonowaniem, a nie tylko zobiektywizowany stan techniczny rzeczy – w postaci jej niezdatności do zwykłego użytku (w ogóle lub w określonym zakresie) lub bezwartościowości w znaczeniu funkcjonalnym. Innymi słowy, nabywca rzeczy może oczekiwać nie tylko ogólnej sprawności technicznej rzeczy, ale także sprawnego, normalnego i niezakłóconego funkcjonowania wszystkich jej zespołów i elementów, pozwalających na właściwą i normalną eksploatację rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem lub parametrami techniczno-eksploatacyjnymi”.

Na zakończenie wskazać ponadto należy, iż na dochodzenie roszczenia wynikającego z umowy o dzieło właściciel pojazdu ma dwa lata od dnia oddania dzieła, czyli wykonania naprawy. Jeśli jednak dzieło nie zostało oddane, wówczas dwuletni okres przedawnienia będzie płynął od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy, dzieło miało być oddane, a więc od dnia kiedy naprawa pojazdu miała się zakończyć.

Odpowiedzialność autoserwisu za źle wykonaną naprawę samochodu.
Oceń ten artykuł


Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *