Poradnik Kierowcow

Odpowiedzialność autoserwisu za uszkodzenia powstałe w wyniku pozostawienia pojazdu do naprawy.


Dokonanie w samochodzie niezbędnych napraw zazwyczaj wiąże się z koniecznością pozostawienia pojazdu na kilka dni u mechanika, co jest oczywiście w pełni uzasadnione. Niestety w czasie, gdy samochód stoi w serwisie samochodowym, zdarza się, że na skutek nieprzewidzianych okoliczności, pojazd zostaje uszkodzony i wówczas w momencie jego odbioru pojawia się problem, gdyż warsztat z reguły nie chce przyjąć odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia, co finalnie może doprowadzić do sporu pomiędzy serwisem, a klientem, bowiem obowiązujące przepisy można w takiej sytuacji odmiennie interpretować.

Aby rozsądzić, czy mechanik zobowiązany jest do usunięcia uszkodzeń powstałych w pojeździe w czasie, gdy samochód znajdował się w warsztacie, zdefiniować należy z jaką umową mamy do czynienia, gdy oddajemy samochód do naprawy profesjonaliście.

W doktrynie prawa w tym zakresie prezentowane są bowiem dwa poglądy z których jeden stanowi, iż naprawa samochodu jest typową umową o dzieło, drugi natomiast, że jest to umowa mieszana, łącząca w sobie elementy zarówno umowy o dzieło, jak i umowy o przechowanie. Opierając się na założeniu, że zlecenie naprawy samochodu jest tylko umową o dzieło, zastosowanie znajdą przepisy właściwe dla tej umowy, zgodnie z którymi niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia materiału na wykonanie dzieła obciąża tego, kto materiału dostarczył.

Wskazane uregulowanie nie jest więc korzystne dla klienta oddającego samochód do naprawy, gdyż w takim przypadku warsztat nigdy nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w pojeździe, nawet jeśli są wynikiem rażącego niedbalstwa mechanika i klient nigdy nie będzie mieć pewności czy odbierając samochód nie otrzyma go w gorszym stanie, niż pojazd znajdował się w momencie oddania do naprawy. 

Przyjmując natomiast, że przeprowadzenie naprawy w samochodzie stanowi umowę mieszaną z elementami umowy o dzieło i umowy o przechowanie, z czym zgadza się większość doktryny i co zostało potwierdzone również przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 listopada 2004 r., sygn. akt: V CK 234/04, odpowiedzialność mechanika za ewentualne uszkodzenia kształtować się będzie zupełnie odmiennie i klient będzie mógł żądać naprawienia szkody powstałej w pojeździe w czasie, gdy znajdował się w warsztacie.

Chcesz sprzedać swoje auto? Sprawne lub uszkodzone. Wypełnij formularz bezpłatnej wyceny auta dostępny TUTAJ i sprawdź ile największy we Wrocławiu skup aut zapłaci za Twój samochód! Sprzedaj swoje auto już dziś za gotówkę.

Zgodnie bowiem z przepisami dotyczącymi umowy przechowania, odpowiedzialność przechowawcy kształtuje się na zasadzie niedbalstwa, a więc przechowawca, w tym wypadku mechanik, odpowiada wobec klienta warsztatu, który w tej relacji jest składającym, za utratę lub uszkodzenie rzeczy w sytuacji, gdy przy wykonywaniu obowiązków umownych nie dołożył należytej staranności. Wskazana odpowiedzialność jest zatem odpowiedzialnością ukształtowaną na zasadzie winy w postaci niedbalstwa, a więc jeśli szkoda w pojeździe klienta powstała gdyż np. samochód spadł z podnośnika na skutek złego zabezpieczenia, lub w wyniku nie zachowania ostrożności przez pracownika warsztatu, wówczas warsztat będzie zobowiązany do jej usunięcia na własny koszt.

Jeśli natomiast szkoda powstała na skutek okoliczności, za które warsztat nie ponosi odpowiedzialności czyli np. wskutek siły wyższej, jak silna wichura czy opady gradu, to odpowiedzialność mechanika zostanie wyłączona. Oddając więc samochód do naprawy, która trwać będzie dłuższy okres czasu, dobrze jest sporządzić protokół zdawczo- odbiorczy, w którym uwzględnione zostaną wszystkie wcześniejsze uszkodzenia znajdujące się na samochodzie, gdyż w ten sposób podczas odbioru pojazdu łatwo będzie można ustalić czy samochód nie posiada nowych uszkodzeń, które winny być usunięte przez warsztat.

Odpowiedzialność autoserwisu za uszkodzenia powstałe w wyniku pozostawienia pojazdu do naprawy.
Oceń ten artykuł


Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *