Informacja

Kto ponosi odpowiedzialność za wypadki, spowodowane przez dzikie zwierzęta?


Kolizje i wypadki samochodowe spowodowane przez dzikie zwierzęta są zdecydowanie rzadsze niż wypadki w których udział biorą tylko uczestnicy ruchu drogowego, ich skutki jednakże bywają bardzo dotkliwe, a powstałe szkody znacznie wyższe od tych powstałych na skutek zwykłej kolizji z innym samochodem. W sytuacji więc, gdy do wypadku doszło z powodu zachowania dzikiego zwierzęcia, rodzi się pytanie kto jest odpowiedzialny za tak powstałą szkodę, ustalenie tej kwestii ma bowiem zasadnicze znaczenie, aby można było się ubiegać o świadczenie odszkodowawcze rekompensujące zaistniałą szkodę.

W przypadku, gdy wypadek drogowy i powstała w jego następstwie szkoda, pozostaje w związku z odbywającym się polowaniem lub nagonką, gdyż spłoszone zwierzę wybiegło nagle na drogę doprowadzając do zderzenia z pojazdem, odpowiedzialność za wypadek ponosić będzie koło łowieckie, które polowanie zorganizowało. Warto w tym miejscu zauważyć, iż obecnie obowiązujące przepisy nakładają na członków Polskiego Związku Łowieckiego obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie czynności związanych z gospodarką łowiecką i polowaniami. Podobny obowiązek dotyczy również przedsiębiorcy podejmującego i wykonującego działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług turystycznych obejmujących polowania wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz polowania za granicą, zatem w takim przypadku teoretycznie łatwiej będzie ubiegać się o odszkodowanie, gdyż roszczenia swe winniśmy kierować do właściwego zakładu ubezpieczeń.

Sytuacja nieco bardziej się komplikuje natomiast, gdy żadnego polowania nie było, a mimo to zwierzę znalazło się na drodze i doprowadziło do wypadku. Mając jednakże na względzie przepisy Prawa łowieckiego, stanowiące, iż zwierzęta łowne w stanie wolnym, jako dobro ogólnonarodowe, stanowią własność Skarbu Państwa, stwierdzić należy, iż w takim przypadku odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ponosić będzie zarządca drogi.

W takim przypadku odpowiedzialność zarządu dróg, jak również i jego ubezpieczyciela, kształtuje się na zasadzie winy, co oznacza, że obowiązek naprawienia szkody po stronie zarządcy powstaje tylko wówczas, gdy działanie lub zaniechanie zarządcy nosi znamiona winy, a więc gdy zostały naruszone obowiązki wynikające dla zarządcy z obowiązujących przepisów prawnych.

Jednym z takich obowiązków ustawowych zarządcy jest umieszczanie stosownych znaków drogowych, które ostrzegać będą kierujących o występującej na zalesionych odcinkach dróg dzikiej zwierzyny, w szczególności, gdy na danym obszarze już wcześniej dochodziło do wypadków ze zwierzyną leśną. Obowiązkiem zarządcy jest ponadto również utrzymanie dróg we właściwym stanie, dlatego jeżeli zarządca zaniecha lub wadliwie wypełni ciążące na nim obowiązki, np. nie umieści odpowiedniego znaku drogowego ostrzegającego o występowaniu dzikiej zwierzyny, a następnie na skutek braku oznaczenia dojdzie do wypadku drogowego, wówczas zarządca będzie ponosić odpowiedzialność za tak powstałą szkodę, gdyż pozostaje ona w związku z obowiązkami, którym zarządca zaniechał. Oznaczenie na drodze miejsca, w którym kierujący powinni zachować szczególną ostrożność ze względu na występujące lub mogące występować w tych miejscach niebezpieczeństwa, następuje przez umieszczenie znaku A-18b. Znak ten powinien być umieszczony jednak nie tylko w miejscach, gdzie niebezpieczeństwo stale występuje, lecz także tam gdzie pojawia się ono okresowo, np. w miejscach pojawiania się zwierząt. Znak A-18b „zwierzęta dzikie” stosuje się więc do oznaczenia miejsc, w których zwierzęta dziko żyjące często przekraczają drogę, np. przy wjeździe do lasu o dużej ilości zwierzyny lub w miejscu przecięcia przez drogę dojścia do wodopoju.

Posiadasz samochód uszkodzony w skutek wypadku spowodowanego przez dziką zwierzynę? A może w pełni sprawne auto które chcesz sprzedać? Sprawdź już teraz ofertę skupu aut Superautomarket.pl – największej firmy tego typu w Polsce. Kupujemy od ręki każdy samochód ale nie starszy niż 13 lat, także samochodu luksusowe, polesingowe – Sprawdź już teraz ile możemy zapłacić za Twój samochód Bezpłatna Wycena Online

Zarządca drogi nie będzie natomiast ponosić odpowiedzialności za szkodę spowodowaną przez dzikie zwierzę, gdy zdarzenie miało miejsce na obszarze na którym nie było podstaw do ustawienia znaku ostrzegawczego. Powyższe wynika z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 kwietnia 1974 r., sygn. akt: II CR 157/ 74, w którym Sąd wskazał, iż „Skarb Państwa nie ponosi odpowiedzialności za powstałą na drodze ruchu publicznego szkodę, w wyniku zderzenia się zwierzęcia, żyjącego w stanie wolnym, z mechanicznym środkiem komunikacji, gdy do zderzenia doszło poza obszarem, którego charakter uzasadniałby ustawienie ostrzegającego znaku drogowego”. Odpowiedzialność Skarbu Państwa zaistnieje zatem tylko wówczas, gdy do zdarzenia doszło na obszarze gdzie ostrzegający znak drogowy powinien zostać postawiony, czego jednak nie uczyniono, gdyż dopuszczono się zaniechania w tym zakresie.

Pamiętać ponadto należy, iż ciężar udowodnienia okoliczności zaniechania lub niedopełnienia obowiązków przez zobowiązanego zarządcę spoczywa, na poszkodowanym, który dochodzi odszkodowania. Poszkodowany w razie wystąpienia szkody musi bowiem wykazać, że szkoda zaistniała oraz, że została spowodowana działaniem lub zaniechaniem, z którym ustawa wiąże obowiązek odszkodowawczy. Ponadto, pomiędzy szkodą, a działaniem lub zaniechaniem, z którym ustawa wiąże obowiązek odszkodowawczy, musi istnieć związek przyczynowy, co oznacza, że należy wykazać, że gdyby nie owe działanie lub zaniechanie, to do szkody by nie doszło. Osoba poszkodowana będzie zatem zmuszona wykazać zasadność zgłoszonych żądań oraz podniesionych zarzutów mających w szczególności postać zawinionego działania/zaniechania zarządcy drogi.

Kto ponosi odpowiedzialność za wypadki, spowodowane przez dzikie zwierzęta?
Oceń ten artykuł


Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *