Poradnik Kierowcow

Jakie są konsekwencje spowodowania wypadku bez ważnego ubezpieczenia OC?


O tym, że zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) jest obowiązkowe, wie chyba każdy, jednakże konsekwencje poruszania się samochodem bez ważnej polisy OC nie są już tak oczywiste, co powoduje, że część kierowców w sposób lekceważący podchodzi do tego obowiązku. Wiedzieć zatem należy, że brak umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych skutkować będzie nie tylko nałożeniem na właściciela pojazdu dotkliwej kary finansowej, lecz w razie spowodowania wypadku samochodem bez ważnego ubezpieczenia, spowoduje, że naprawienie całej wyrządzonej wypadkiem szkody będzie obciążać sprawcę, bez wątpienia można więc stwierdzić, że brak ubezpieczenia OC wcale opłacalne nie jest.

Przede wszystkim podkreślić należy, iż kara za brak ubezpieczenia samochodu nakładana jest już z racji samego faktu braku ważnego ubezpieczenia OC, a więc wcale nie trzeba spowodować wypadku, aby zostać zobowiązanym do jej uiszczenia. Zgodnie bowiem z regulacjami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, osoba, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, jest obowiązana wnieść opłatę, której wysokość uzależniona została od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym.

I tak, za brak ubezpieczenia OC pojazdu mechanicznego, będącego samochodem osobowym, opłata ta to równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli w 2016 r. wynosi ona 3 700 zł. W przypadku samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych oraz autobusów, opłata za brak ubezpieczenia została ustalona na wyższym poziomie i wynosi 5 550 zł, gdyż odpowiada trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, natomiast opłata za pozostałe pojazdy to równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wskazane kary są jednakże maksymalnymi, jakie właściciel pojazdu będzie musiał przekazać do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w razie niedochowania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC, gdyż ustawodawca wysokość owej kary uzależnił również od czasu pozostawania bez ubezpieczenia.

W sytuacji więc, gdy okres pozostawania bez ubezpieczenia nie przekracza trzech dni, opłata wynosić będzie 20% maksymalnej ustalonej kary, gdy brak ubezpieczenia nie będzie przekraczać 14 dni, wówczas należy uiścić 50% maksymalnej opłaty, natomiast 100% opłaty, a więc maksymalną jej wysokość, która została wskazana powyżej, należy uiścić, gdy brak ważnego ubezpieczenia będzie trwał dłużej niż 14 dni.

Konsekwencje braku ubezpieczeni OC stają się jednakże jeszcze bardzie dotkliwe w przypadku, gdy pojazdem bez ważnego ubezpieczenia zostanie spowodowany wypadek drogowy. W sytuacji bowiem, gdy dochodzi do kolizji samochodowej, a samochód sprawcy jest ubezpieczony, wówczas środki mające na celu pokrycie wyrządzonej poszkodowanemu szkody przekazuje za sprawcę zakład ubezpieczeń z którym ma on zawartą polisę OC, jeśli jednak umowa taka nie został zawarta, to sprawca będzie zobowiązany do naprawienia szkody z własnych środków.

Poszkodowany w takiej sytuacji oczywiście nie musi czekać, aż sprawca przekaże mu kwotę adekwatną do rozmiarów wyrządzonej szkody, gdyż środki te przekazuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, aby poszkodowany mógł jak najszybciej zlikwidować powstałą szkodę, jednakże o zwrot wypłaconych środków Fundusz zwróci się bezpośrednio do sprawcy, który zobowiązany jest zwrócić całą wypłaconą przez Fundusz kwotę.

Sprawca w takiej sytuacji będzie więc zobligowany do poniesienia kosztów naprawy samochodu poszkodowanego, a także do poniesienia dodatkowych kosztów wynikłych ze spowodowania wypadku, które również  pokrywa zakład ubezpieczeń w ramach zawartej polisy OC, a więc np. do zwrotu kosztów holowania samochodu poszkodowanego czy wynajmu pojazdu zastępczego na czas naprawy pojazdu. Ponadto, jeśli na skutek wypadku doszło do obrażeń ciała u osób poszkodowanych, sprawca może zostać zobowiązany do zwrotu wypłaconego im odszkodowania oraz zadośćuczynienia.

W najlepszym więc przypadku spowodowanie kolizji bez ważnie zawartej umowy ubezpieczenia OC może skończyć się koniecznością uiszczenia przez sprawcę kwoty w wysokości kilkuset złotych, jeśli jednak wypadek był poważny, a jego konsekwencją jest nie tylko uszkodzenie pojazdu, lecz również spowodowanie uszczerbku na zdrowiu osób poszkodowanych, wówczas sprawca może zostać obciążony nawet kilkudziesięcioma tysiącami złotych, które z całą pewnością będą przez Fundusz egzekwowane.

Jakie są konsekwencje spowodowania wypadku bez ważnego ubezpieczenia OC?
Oceń ten artykuł


Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *