Poradnik Kierowcow

Jak uzyskać wyższą kwotę odszkodowania lub zadośćuczynienia od przyznanej przez zakład ubezpieczeń?


Biorąc udział w wypadku drogowym, z reguły uszkodzony zostaje nie tylko samochód, lecz obrażeń doznaje również jego kierowca oraz inne osoby wspólnie z nim podróżujące, co uprawnia takie osoby do wystąpienia do ubezpieczyciela z roszczeniem o wypłatę stosownego świadczenia. W przypadku zaistnienia szkody na osobie, poszkodowany uprawniony jest do ubiegania się o wypłatę dwóch rodzajów świadczeń: odszkodowania, które zależne jest od wysokości szkody, jaką faktycznie poszkodowany poniósł w związku z udziałem w wypadku i doznanymi obrażeniami, na odszkodowanie składają się więc np. poniesione koszty zakupu leków, koszty wizyt lekarskich i rehabilitacji, oraz zadośćuczynienia, które jest świadczeniem mającym na celu zrekompensowanie doznanej przez poszkodowanego krzywdy i wyrównanie ujemnych przeżyć związanych z wypadkiem, nie jest więc to świadczenie, którego wysokość ściśle określają przepisy prawa, gdyż każdorazowo zadośćuczynienie powinno być miarkowane, w oparciu o okoliczności konkretnej sprawy.

Praktyka stosowana przez zakłady ubezpieczeń pokazuje jednakże, że zarówno w przypadku odszkodowania, jak i zadośćuczynienia, wypłacane świadczenia są znacznie zaniżane i nieuwzględniane w całości, co powoduje, że poszkodowany nie otrzymuje kwoty, która zgodnie z obowiązującymi przepisami, rekompensowałaby poniesione przez niego straty i doznaną krzywdę. Poszkodowany w takim wypadku nie powinien jednakże rezygnować z dochodzenia należnego mu świadczenia, gdyż w większości przypadków można uzyskać wyższe świadczenie niż pierwotnie wypłacone przez ubezpieczyciela.

Po otrzymaniu od ubezpieczyciela pierwszej decyzji, w której określona jest wysokość przyznanego poszkodowanemu świadczenia, zacząć należy od analizy takiej decyzji i zorientowania się w jakiej wysokości świadczenie zostało uwzględnione i jakie argumenty zostały przedstawione na poparcie stanowiska zakładu ubezpieczeń. W przypadku odszkodowania zakłady ubezpieczeń z reguły nie uwzględniają kosztów poniesionych przez poszkodowanego z tytułu prywatnych wizyt lekarskich oraz kosztów prywatnych zabiegów rehabilitacyjnych, co jest oczywiście nieuzasadnione i pozbawione podstaw prawnych.

Natomiast w przypadku zadośćuczynienia, z uwagi iż nie jest to świadczenie, którego wysokość można obliczyć według wzoru, lecz które jest bardzo uznaniowe, ubezpieczyciel wypłaca świadczenie wręcz w dowolnej wysokości, nie analizując dostatecznie wszystkich aspektów wpływających na wysokość należnego zadośćuczynienia. W takim więc przypadku, gdy wypłacone odszkodowanie i zadośćuczynienie poszkodowanego nie zadowala, poszkodowany może wnieść do ubezpieczyciela odwołanie od wydanej decyzji, żądając zwiększenia wypłaconego świadczenia.

Składając odwołanie pamiętać jednak należy, że koniecznym jego elementem jest uzasadnienie prezentowanego przez siebie stanowiska, trzeba więc podjąć polemikę z ubezpieczycielem, przedstawiając stosowne argumenty. Jak zostało powyżej wskazane, w przypadku, gdy zakład ubezpieczeń odmawia porycia kosztów prywatnego leczenia, w odwołaniu przytoczyć można orzeczenia sądów oraz poglądy doktryny, które jednoznacznie wskazują, że ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty świadczenia, które pokrywać będzie również koszty prywatnych wizyt lekarskich, ubezpieczyciel nie jest bowiem władny do decydowania za poszkodowanego jakiemu leczeniu i w jakiej placówce powinien się poddać.

Odwołując się natomiast od wysokości przyznanego zadośćuczynienia wskazać należy, iż ubezpieczyciel określając jego wysokość nie wziął pod uwagę wszystkich okoliczności wpływających na jego rozmiar. Posiłkując się orzecznictwem sądowym w tym zakresie wskazać należy, że zadośćuczynienie ma charakter całościowy i obejmować powinno wszystkie cierpienia fizyczne i psychiczne, zarówno te doznane przez poszkodowanego, jak i te, które zapewne wystąpią w przyszłości. 

Złożenie odwołania powoduje, że ubezpieczyciel będzie musiał wydać drugą decyzję dotyczącą świadczenia należnego poszkodowanemu. Odwołanie od decyzji przynosi różny rezultat, zdarza się, że ubezpieczyciel odmawia wypłaty wyższego świadczenia, zwiększa wypłacone świadczenie, jednakże o symboliczną kwotę, lub proponuje zawarcie ugody ze zrzeczeniem się dalszych roszczeń i wówczas zaproponowana kwota świadczenia jest z reguły nieco wyższa.

Poszkodowany oczywiście nie musi się zgodzić na zawarcie ugody z ubezpieczycielem, gdyż jeżeli proponowana kwota świadczenia nadal nie jest dla niego satysfakcjonująca, wówczas nie będzie mieć możliwości dochodzenia na drodze postępowania sądowego wyższego odszkodowania i zadośćuczynienia. Natomiast w pozostałych przypadkach, gdy po wniesieniu odwołania ubezpieczyciel nie zwiększył wypłaconych świadczeń, bądź coś dopłacił, jednak nie została zawarta ugoda, poszkodowany nadal ma możliwość ubiegania się o wyższe odszkodowanie i zadośćuczynienie, konieczne jest jednak wystąpienie w tym zakresie z powództwem do sądu.

Prowadzenie postępowania sądowego o podwyższenie wypłaconego świadczenia z tytułu szkody doznanej w wypadku komunikacyjnym z reguły odstrasza poszkodowanych, którzy na tym etapie kończą spór z ubezpieczycielem, pamiętać jednak należy, że w sądzie znaczna większość tego typu spraw kończy się wyrokiem zasądzającym wyższe świadczenie, dlatego czasem warto zaryzykować.

Jak uzyskać wyższą kwotę odszkodowania lub zadośćuczynienia od przyznanej przez zakład ubezpieczeń?
Oceń ten artykuł


Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *