Informacja

Czy autoserwis odpowiada za kradzież samochodu pozostawionego do naprawy?


Oddając samochód do naprawy oczekujemy, że po kilku dniach pojazd będzie znów sprawny i już wkrótce będziemy mogli cieszyć się bezpieczną jazdą, jakież jest więc zaskoczenie klienta warsztatu samochodowego, gdy zgłaszając się po jego odbiór dowiaduje się, że pojazd został skradziony.

Pokrycie tak zaistniałej szkody z ubezpieczenia AC nie zawsze będzie możliwe, gdyż, po pierwsze, nie każdy samochód posiada tego rodzaju ubezpieczenie, a po drugie, jeśli ubezpieczyciel dopatrzy się nieprawidłowości w zabezpieczeniu pojazdu to wówczas uchyli się od przyjęcia odpowiedzialności za tak powstałą szkodę i świadczenia nie wypłaci.

W najlepszym natomiast wypadku, gdy ubezpieczyciel szkodę zrekompensuje, klient straci zniżki z ubezpieczenia AC, a więc nadal będzie pozostawał stratny. Najkorzystniejszym więc rozwiązaniem dla osoby poszkodowanej kradzieżą jest pokrycie szkody przez warsztat samochodowy, jak jednakże kształtuje się odpowiedzialność warsztatu w tym zakresie?

Oddanie samochodu do warsztatu samochodowego w celu jego naprawy jest umową mieszaną, która zawiera w sobie elementy zarówno umowy o dzieło, jak i umowy o przechowanie. Pogląd ten ukształtowany został w judykaturze już kilkanaście lat temu i jest słusznie, powszechnie akceptowany, gdyż w ten sposób oddający samochód do naprawy jest lepiej chroniony, m.in. w razie kradzieży pojazdu z warsztatu.

Na gruncie wskazanych uregulowań warsztat samochodowy, czyli dłużnik, obowiązany jest do zachowania staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju, czyli do tzw. należytej staranności. Jeśli więc pozostawiamy pojazd w warsztacie samochodowym na kilka dni to samochód nie tylko powinien zostać naprawiony, lecz również mechanik powinien zadbać o to, aby nie został on uszkodzony bądź skradziony.

Chcesz korzystnie sprzedać swój samochód który jest nie starszy niż 10 lat. Sprzedaj go w największym skupie aut we Wrocławiu. Kupujemy auta w cenach korzystniejszych niż salony samochodowe czy autokomisy. Nie musisz u nas kupować nowego samochodu, możesz po prostu sprzedać swoje auto i odebrać gotówkę.

W przypadku bowiem, gdy dojdzie do powstania jakiejkolwiek szkody na pojeździe, dłużnik zobowiązany jest do jej naprawienia, jeśli wynikła ona z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Na warsztacie samochodowym ciąży więc dodatkowy obowiązek zadbania o prawidłowe zabezpieczenie pojazdu, gdyż w razie wystąpienia szkody to warsztat będzie ponosić odpowiedzialność cywilną, a więc będzie zobowiązany do pokrycia całej zaistniałej szkody.

Uchylenie się od przyjęcia odpowiedzialności przez warsztat i od wypłaty stosownego odszkodowania będzie natomiast możliwe, gdy zostanie wykazane, że szkoda, czyli kradzież pojazdu, powstała na skutek okoliczności za które warsztat odpowiedzialności nie ponosi.

W takim więc wypadku warsztat zobowiązany będzie wykazać, że dołożył należytej staranności w przechowaniu pojazdu, a więc, że zadbał aby pojazd był zamknięty, że zostały w nim uruchomione systemy alarmowe, że dokumenty i kluczyki do pojazdu zabezpieczone były przed dostępem osób nieuprawnionych, bądź że pojazd znajdował się na terenie chronionym i wyposażonym w zabezpieczenia alarmowe.

W przypadku kradzieży pojazdu z warsztatu samochodowego, poszkodowany uprawniony jest więc do dochodzenia stosownego odszkodowania na drodze postępowania cywilnego od właściciela warsztatu, jednakże odpowiedzialność warsztatu za kradzież uzależniona będzie od tego czy została zachowana należyta staranność w zabezpieczeniu pojazdu w trakcie naprawy. Jeżeli w postępowaniu wykazane zostanie, że należyta staranność została naruszona, wówczas poszkodowany może żądać zapłaty odszkodowania w wysokości odpowiadającej wartości zaistniałej szkody.

Czy autoserwis odpowiada za kradzież samochodu pozostawionego do naprawy?
Oceń ten artykuł


Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *