Informacja

Co może zrobić właściciel auta, gdy podczas postoju w autokomisie auto zostało uszkodzone?


Sprzedaż używanego samochodu poprzez komis bywa często praktykowanym rozwiązaniem, gdy właściciel pojazdu ze względu np. na brak czasu, nie chce we własnym zakresie poszukiwać nabywcy i zajmować się wszelkimi formalnościami związanymi ze zbyciem pojazdu.

Zawarcie umowy komisu ma natomiast ten skutek, że przyjmujący zlecenie, a więc komisant, zobowiązuje się za wynagrodzeniem, inaczej prowizją, do sprzedaży pojazdu na rachunek dającego zlecenie- komitenta, lecz w imieniu własnym, czyli przedsiębiorca jakim jest komisant, zobowiązuje się do sprzedaży za właściciela jego pojazdu i z tego tytułu należy się mu wynagrodzenie.

Oddanie samochodu w komis z reguły wiąże się z koniecznością pozostawienia pojazdu u komisanta, co jest oczywiście w pełni uzasadnione, gdyż trudno jest sprzedać samochód bez samochodu, w takim przypadku istnieje jednakże ryzyko, że samochód podczas postoju w komisie zostanie uszkodzony, lub jego stan ulegnie znacznemu pogorszeniu, warto zatem wiedzieć, jakie uprawnienia przysługują właścicielowi pojazdu, gdy zaistnieje taka sytuacja.

Możesz tego uniknąć i możesz sprzedać samochód nawet już dziś od ręki za gotówkę! Wypełnij nasz formularz dostępny TUTAJ i sprawdź ile zapłacimy za Twoje auto od ręki. Nie musisz samochodu wstawiać do autokomisu, wystawiać ogłoszeń czy też czynić przygotowań do sprzedaży. Sprzedaj auto bezpiecznie i w korzystnej cenie w Superautomarket.pl 

Jak zostało powyżej wskazane, komisant zobowiązuje się do sprzedaży samochodu w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa, co oznacza, że komisant zawierając umowę komisu z komitentem jest zobowiązany do zachowania należytej staranności w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, która określana jest przy uwzględnieniu jej zawodowego charakteru. W praktyce wskazany zapis stanowi więc, że samochód będący przedmiotem umowy komisu jest poddany szczególnej pieczy komisanta, na którym ciąży m.in. obowiązek dbałości o rzecz powierzoną, gdyż wynika to z istoty obowiązku przechowania i zabezpieczenia pojazdu w związku z zawartą umową komisu.

Jeśli więc samochód znajdujący się w komisie zostanie uszkodzony, gdyż np. komisant nie podjął stosownych kroków w celu zabezpieczenia pojazdu i pojazd został zdewastowany bądź uszkodzony przez osobę trzecią, wówczas komisantowi będzie można zarzucić brak należytej staranności, która skutkować będzie odpowiedzialnością za zaistniałą szkodę jako przechowawca z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania, a więc na podstawie art. 471 Kodeksu cywilnego- odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika, w związku z art. 837 Kodeksu cywilnego- sposób przechowania.

Odpowiedzialność komisanta za uszkodzenie samochodu oddanego w autokomis zaistnieje zatem wówczas, gdy jego zachowanie nie spełniało wymogów należytej staranności w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, komisant uwolni się więc od odpowiedzialności odszkodowawczej, gdy wykaże, że szkoda jest następstwem okoliczności za które nie odpowiada z powodu braku swojej winy, a więc wówczas, gdy niebezpieczeństwa nie mógł przewidzieć i tym samym nie mógł mu zapobiec.

Jeśli natomiast szkoda na pojeździe powstała na skutek zaniedbań komisanta bądź zdarzeń, którym komisant powinien był zapobiec, uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej przez niego działalności oraz doświadczenie życiowe, wówczas będzie on ponosić odpowiedzialność kontraktową na podstawie wspomnianego już art. 471 Kodeksu cywilnego. A zatem w przypadku, gdy samochód podczas postoju w komisie zostanie uszkodzony z powodu niezachowania przez komisanta należytej staranności przy wykonywaniu swych obowiązków, wówczas po stronie właściciela takiego pojazdu aktualizuje się roszczenie o naprawienie szkody powstałej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania poprzez żądanie przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego, bądź poprzez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej- odszkodowania.

Ponadto, właścicielowi pojazdu obok roszczenia odszkodowawczego przysługiwać mogą także inne roszczenia lub uprawnienia kształtujące wynikające z zawartej umowy bądź z przepisów szczególnych, np. możliwość odstąpienia od umowy. Takim uprawnieniem może być również żądanie rozwiązania umowy lub modyfikacja jej treści w drodze orzeczenia sądowego. Roszczenia te w określonych wypadkach mogą zastępować roszczenie odszkodowawcze lub sprawiać, że będzie ono miało wobec nich jedynie znaczenie pomocnicze.

Co może zrobić właściciel auta, gdy podczas postoju w autokomisie auto zostało uszkodzone?
Oceń ten artykuł


Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *